Alternatywne spółki inwestycyjne

Alternatywne spółki inwestycyjne – jedno z rozwiązań

Alternatywne spółki inwestycyjne – jedno z rozwiązań

Alternatywne spółki inwestycyjne (ASI) – jedno z rozwiązań. Stan epidemiczny wpłynął znacząco na gospodarkę, a jak wiemy, odbiło się to nie tylko na właścicielach wielkich przedsiębiorstw. Skutki kryzysu finansowego odczuło wielu inwestorów nawet tych niewielkich. Dotyczy to oczywiście inwestorów instytucjonalnych, ale i osób prywatnych. Problemem mogą być niskie oprocentowania lokat bankowych, niska rentowność inwestowania w nieruchomości czy rosnąca niepewność na rynku akcji. To wszystko sprawia, że inwestorzy szukają dla siebie nowych rozwiązań, które zagwarantują im zysk.

Czym są alternatywne spółki inwestycyjne?

Czy alternatywne spółki są nowością, która zachwyciła ludzi ze względu na swoją innowacyjność? Okazuje się, że nie, gdyż taką spółkę można było założyć już w 2016 r. Można jednak powiedzieć, że dopiero teraz mają one szanse na zaoferowania wysokiej rentowności, bo to właśnie w czasach pandemii możemy dostrzec ich sens.

Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – a konkretnie art. 3 – definiuje pewne formy lokowania kapitału w funduszach inwestycyjnych. Może więc rozumieć to tak, że Alternatywna spółka inwestycyjna to każdy rodzaj funduszu inwestycyjnego, który nie jest określony tą ustawą.

Po co korzystać z ASI?

Celem ASI ma być wspólne inwestowania, gdzie przedmiotem działalność są w tym wypadku aktywa. Aktywa te zbiera się od różnych inwestorów a następnie lokuje się je w ich interesie. Taka spółka, czy może raczej taki fundusz, nie jest funduszem UCITS. Ten skrót odnosi się do funduszy, które działają na mocy prawa Unii Europejskiej, regulującego zasady zbiorowych inwestycji w papiery wartościowe. W Polsce takimi funduszami UCITS są fundusz inwestycyjny otwarty oraz fundusz zagraniczne. Obie formy lokowania kapitału są wymienione w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Jakie kryteria musi spełniać fundusz?

Wiemy już, że alternatywna spółka inwestycyjna, czy alternatywny fundusz inwestycyjny, to taki, który nie pokrywa się z definicjami ustawowymi. Czy to oznacza, że wszystko może być ASI? Oczywiście, że nie. Przede wszystkim należy odnieść się do wytycznych dotyczących kluczowych koncepcji ZAFI, czyli wytycznych ESMA. Wytyczne te wydał Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. European Securities and Markets Authority), a czego one dotyczą? Między innymi definiują takie pojęcia „przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania”, „wiele inwestorów”, „pozyskiwanie kapitału” i „określona polityka inwestycyjna”.