ASI

ASI – co wolno inwestorowi, wybierającemu alternatywę?

ASI – co wolno inwestorowi, wybierającemu alternatywę?

ASI – co wolno inwestorowi, wybierającemu alternatywę? Podmiot, który zarządza spółką jest nazywany „Zarządzającym alternatywną spółką inwestycyjną”, a co to oznacza? W praktyce chodzi o to, że taka osoba zarządza portfelem inwestycyjnym takiej spółki, a także ryzykiem, jakie wiąże się z jej działalnością.

ASI a dodatkowa działalności

Czy inwestorowi, zajmującemu się ASI wolno podejmować jakąkolwiek działalność dodatkową? Żeby to rozstrzygnąć musimy powołać się na art. 8a ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Brzmi on następująco:

wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

Jak należy rozumieć przepis, znajdujący się w ustawie? Sednem jest skupienie się alternatywnej spółki inwestycyjnej na zbieranie aktywów od wielu inwestorów, a następnie lokowanie ich w interesie tych właśnie inwestorów. Wszystko to musi się odbywać w zgodzie z daną polityką inwestycyjną, ale ustawa, jak widzimy, zastrzega pewne wyjątki.

Co dokładnie oznacza to dla inwestorów? Otóż mogą oni podejmować formy działalność, które nie mieszczą się bezpośrednio w schemacie działań inwestycyjnych. Dotyczy to jednak sytuacji, kiedy taki obowiązek nakładają przepisy szczególne. Tak więc prowadzenie alternatywne spółki inwestycyjnej może w pewnych okolicznościach oznaczać konieczność podjęcia pewnych czynności dodatkowych. Pamiętajmy jednak, że taka dodatkowa działalność musi się wiązać z główną, czyli inwestycyjną.

Zarządzający a pozwolenie KNF

Aby być zarządzającym ASI, musimy przeprowadzać wszystkie czynności zgodnie z ustawą i mieć zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Alternatywą dla takiego zezwolenia jest wpis do rejestru Zarządzających ASI, a prowadzi go ta sama komisja. Taki obowiązek nakłada na nas art. 70a lub 70zb ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Jest też inna sytuacja, w której nie będziemy musieli zdobywać tego zezwolenia. Będzie miało to miejsce, kiedy łączna wartość naszych aktywów nie przekracza kwoty w wysokości 100 000 000 euro wyrażonej w złotówkach.