giełda papierów wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest instytucją publiczną, w której na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy aż 51,76% głosów należy do Skarbu Państwa). Celem istnienia tej giełdy jest umożliwienie giełdowego obrotu m.in. papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych (np. kontrakty terminowe i opcje)

Giełda Papierów Wartościowych a prawo

Handel na GPW jest ściśle uregulowany prawnie, a głównym aktem prawnym jest tutaj Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi a także ustawa o ofercie publicznej i warunkach prowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz Ustawa o spółkach publicznych. Oprócz tych ustaw są też takie regulacje jak zasady obrotu i regulamin giełdy. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie sama jest spółką akcyjną i również notuje samą siebie. Oznacza to, że prowadzenie giełdy też jest lukratywnym przedsięwzięciem samym w sobie. W samym roku 2014 GPW w Warszawie mogła się poszczycić kwotą przychodu: 317 mln. zł. oraz 112 mln. zł. zysku netto. Wartość jej aktywów z kolei wyniosła ponad miliard złotych.

Początki GPW

Warszawska GPW powstała w kwietniu 1991 r., a jej powstanie umożliwiła konkretna ustawa. Chodzi o ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych z dnia 22 marca 1991 roku. To właśnie tę ustawę możemy uznać za początek rynku kapitałowego w Polsce, a przyczyniło się to do rozwoju kapitalizmu. Tworzenie kapitalizmu w kraju dotkniętym socjalizmem nie było łatwe, a utworzenie giełdy było wielkim krokiem. Akt założycielski warszawskiej giełdy podpisali Minister Przekształceń Własnościowych oraz Minister Finansów.

Ważnym dniem był 16 kwietnia 1991 r., bo to właśnie wtedy odbyła się pierwsza sesja. Można więc uznać, że od tego właśnie momentu Polacy otrzymali możliwość gry na giełdzie. Podczas otwarcia spotkali się przedstawiciele siedmiu domów maklerskich oraz pięciu spółek. Te spółki to Tonsil, Krosno, Kable, Exbud i Próchnik, z czego tylko ta ostatnia jest notowana do dzisiaj. Uruchomienie rynku równoległego było następnym kluczowym wydarzeniem, bo na nim można było notować spółki, które nie spełniają zasad rynku głównego. Chodzi tutaj o niski kapitał a także niższą płynność w stosunku do większych spółek.