Polski Ład 2.0 Najważniejsze zalety i udogodnienia dla podatników

Zgodnie z uzasadnieniem wprowadzenia nowelizacji do Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) ustawodawca zaplanował dla podatników różnego rodzaju preferencje. Które z nich podatnicy i specjaliści uznali za najważniejsze zalety i udogodnienia w nowym PIT? 

Zwiększenie czasu na rozliczenie

Do 1 lipca 2022 roku (czyli przed wprowadzeniem reformy Polski Ład 2.0) deklaracje PIT 36 i PIT 37 należało rozliczać (obowiązek założenia obowiązywał podatników) w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Czyli za zakończony rok podatkowy 2022 podatnicy rozliczali by standardowo do końca kwietnia 2023 roku. Natomiast w przypadku rozliczania PIT 28, do tej pory, zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w ramach PIT 28 należało złożyć w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.  

Zgodnie z reformą Polski Ład 2.0. te terminy mają zostać ujednolicone, a termin do złożenia PIT 28 przesunięty, tak jak PIT 36 i PIT 37 – do końca kwietnia następującego po danym roku podatkowym. 

Dodatkowo w roku 2023, ze względu na to, że ostatni dzień kwietnia (30 kwietnia) przypada w niedziele, to zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) :”Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.” 

Obniżenie podatków 

Druga bardzo ważną, z punktu widzenia zalet (dla podatników) jest obniżenie podatków o 5 punktów procentowych. Dotyczy to obniżenia podatku w pierwszym progu podatkowym, rozliczanym przez osoby fizyczne, korzystające z rozliczenia na zasadach skali podatkowej. Podatek zostaje od 1 lipca 2022 roku obniżony z 17% na 12%. Obniżenie będzie dotyczyło rozliczenia całego roku podatkowego przy składaniu PIT w kwietniu 2023 roku. 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 27  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).  skala podatkowa kształtuje się następująco: 

Podstawa obliczenia podatku w złotych  Podatek wynosi 
Ponad  Do 
  120 000   12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600  
120 000     10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000  

Większe możliwości odliczeń  

W ramach reformy Polski Ład 2.0 podatnikom udostępniono możliwość dokonywania większej ilości odliczeń, a nawet odliczeń w większej wysokości. W pierwszej kolejności zwrócić warto uwagę na przywrócenie możliwości odliczania określonych kwot z zapłaconych składek zdrowotnych dla podatników – przedsiębiorców, którzy nie korzystają z rozliczania w ramach skali podatkowej i nie mogą skorzystać z preferencyjnych stawek podatku. W drugiej kolejności należy wskazać możliwość odliczania 1,5% a nie jak wcześniej 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.